* биохумусот ја поправа структурата на почвата и врши биомелиорација на истата.

* Со своите ферменти врши оживување на почвата и ја зголемуваат нејзината плодност.

* Ги стабилизираат изворите на азот од сите врсти ѓубрива и почви.

         Биохумусот има исто влијание врз почвата како и Биофлорот

               ( Види влијание на Биофлорот врз почвата )