ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ ОД БИОФЛОР

04.03.2012

      Калифорниските црви се големи љубители на органските материи, посебно на оние кои се богати со целулоза. Тие со сигурност можат да ги решат проблемите со орг

04.03.2012

      Калифорнискиот црв иако со мали димензии 6-8 см. и тежина нешто помала од еден грам, со своето невероватно темпо на размножување продуцира количина на протеин

04.03.2012

      - Изметот од стока или арското (стајското) ѓубре е природно живеалиште на калифорни ските црви. Посебна вредност представува изметот од стока која се храни и

 

 

ОДРЖИВ РАЗВОЈ


  Група економисти собрани во Светската комисија за зачувување на животната срединаиразвој ‘‘ Brutland kommission ‘‘  1987 год. во светската економија воведуваат поим одржив развој. Овој нов концепт е воведен  поради потребата да се преиспита досегашниот концепт во економијата (посебно во развиените земји), кој се темели на перманентно зголемување на стапката на раст и профит. Растот без граници се покажал многу неповолно за планетата Земја во целина па и за човекот.

  Последиците се катастрофални, пред се по необновливите природни богатства, како што се почвата, водата и воздухот. Планетата Земја ја исцрпуваме во толкава мера така за наредните генерации нема да оставиме ништо. Нашето општество како дел од природата мора да се вклопи  во нејзиниот носив капацитет, а човекот прави се да го надмине капацитетот на природата и на тој начин дирекно го загрозува здравјето и опстанокот на сите живи суштества на Земјата.

   Конвеционалното земјоделие е едно од најголемите загадувачи пред се на почвата и на водите. Милиони хектари најплодни почви се неповратно загубени. Губитокот на површинските слоеви на почвата во опасност го доведуваат производството на храна за нашата и за идните генерации.

   Одржив развој е нова општо прифатена концепција која се темели на раст кој нема да го надмине капацитетот на природата во целина, а тоа значи да живееме со природата и да не оставаме големи траги зад нас.

   Има многу начини и програми да се постигне принципот на одрживост во сите сегменти од човековите дејности. Еден од нив е производството на храна и наречен е одрживо земјоделие. Како дел од одрживото е и органското земјоделие.


ЗАШТО ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛИЕ


  Основна предност на органското земјоделие е производство на високо вредна и здравствено безбедна храна која ке биде извор на здравјето на лугето и животните.

  Познато е дека многу болесто на современиот човек доаѓаат од неправилна исхрана и употреба на загадена и здравствено неисправна храна. 

  Втора предност на органското производство е зачувување  и заштита на животната средина, така да оставаме чиста почва, вода и воздух за наредните генерации.


  Како дел од органското земјоделие е и БИОФЕРТИЛИЗАЦИЈАТА

   
MИКРОБИОЛОШКИ ЃУБРИВА  ВО

СОВРЕМЕНОТО РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

БАКТЕРИИТЕ ИМ ПОМАГААТ НА РАСТЕНИЈАТА

 

 

  Биофертилизација претставува внесување на живи организми во почвата со цел да се подобри снабдувањето на растенијата со хранливи материи.

  Остварување  максимална продуктивност и профит во конвенционалното земјоделие подразбира интезивна обработка на почвата, наводнување, адекватна примена на ѓубрива, хемиска контрола на штетници, плевели и болести како и искористување на генетските потенцијали на одгледуваните растенија. Но сето тоа предизвикува многубројни негативни последици врз агросистемот и квалитетот на живеењето. Брзиот развој на биотехноло- гијата, заснован на еколошките принципи, влијае традиционалниот систем на земјоделие да претрпи многубројни промени.

  Се смета дека развојот на земјоделието во овој век ке биде заснован на концепти кои предвидуваат големи промени во одгледувањето и оплеменувањето на растенијата, како би допринеле да се врати еколошката рамнотежа и стабилност на природните ресурси во агросистемот. Таков начин на одгледување на растенијата мора да се базира на економски ефективна основа.

  Во тој концепт потполно се вклопува биофертилизацијата. Таа претставува внесување на живи организми во почвата со цел подобро снабдување на растенијата со неопходните нутриенти. На овој начин може да се подобри снабдувањето на растенијата со азот, фосфор, калиум,железо,сулфур, и да се стимулира растот на растенијата.

  Внесување на бактериите во ризосверата на растенијата се забрзуваат процесите на трансформација на органската материја  и растенијата се снабдуваат со потребните нутритиенти. Како компоненти на микробиолошките ѓубрива најчесто се: Azotobacter, Azospirillium, Bacilus, Pseudo monas и други. Имајки го во предвид значењето на азотот во исхраната на растенијата сосема е јасно дека посебно место се дава на бактериите кои ги снабдуваат растенијата со азот. Тоа се бактериите од групата на азотофиксатори кои елементарниот атмосверски азот го претвараат во облици пристапни за растенијата. Овие бактерии се наоѓаат непосредна близина до коренот и азотот го предаваат директно на растенијата.

 Покрај азотот растот на растенијата директно зависи и од Фосфорот.  Тој е најчесто присатен во почвата во форми кои се непристапни за растенијата. Бактериите од родот Bacilus и Azotobacter можат да синтетизираат органски киселини и фосфатази кои непристапниот фосфор ке го доведат во лесно пристапна форма за растенијата.

  Калиумот кој во почвата е ‘‘заробен ‘‘ во облик на алумосиликати, благодарение на активностите на бактериите од родот Bacillus, станува пристапен за растенијата.

  Некои бактерии благодарение на присаство на sideroforite придонесуваат снабување на растенијата со железо.

  Познато е дека бактериите од родот Pseudomonas можат да ги трансформираат органските форми на сулфур во неоргански и на тој начин да го направат сулфурут пристапен за растенијата.

  Сето ова укажува дека со примена на микробиолошки ѓубрива кои во себе содржат мешани популации на микроорганизми можат да го подобрат снабдувањето на растенијата со потребните нутритиенти со истовремено зачување на животната средина и производство на здравствено безбедна храна.

  Бактериите исто така имаат способност да синтетизираат растителни хормони од типот гиберелин, ауксин со кои додатно се стимулира растот на растението и влијае на отпорноста кон болести.

  Внесувајки микроорганизми во почвата се влијае на насочување на микробиолошките процеси во почвата што позитивно ке влијае на растот и развојот на растенијата, а ке се задржи квалитетот на почвата.

  Некои организми се одликуваат со можност да ги синтетизираат слузатавите материи во почвата кои имаат важна улога во слепување на микроограгатот што придонесува до создавање на фина структура на почвата.

  По умирањето на микроорганизмите внесени во почвата се зголемува вкупната биомаса, а ефектите ке следат во следната вегетација.  Зголемување на органската биомаса ке придонесе до зголемување на плодноста на почвата, а растенијата ке бидат обезбедени со храна

  Сето ова укажува дека примена на микробиолошките ѓубрива има свое место во современото конвенционално и органското производство.

 Проф.др.Вера Раичевиќ

Земјоделски факултетво Земун


 

 

 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Телефон:
+389 76 39 55 99

 E-пошта:


Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

twitter youtube flickr facebook

logobioflor

СТАТИСТИКА на биофлор

Имаме присутни 31 гости и нема членови

Посетеност на биофлор

Број на гледања на артикли
222299